O projekcie „Biznes wybiera mediacje”

Program „Biznes wybiera mediacje” powstaje na skutek porozumienia pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza – Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych podpisanego w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 

  • Sąd Okręgowy w Gdańsku wspiera mediację w trakcie procesu sądowego oraz przed procesem, biorąc pod uwagę korzyści płynące z alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  • Wydział Prawa i Administracji UG prowadzi kształcenie na rzecz wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz dąży do zwiększenia efektywności systemu prawnego,
  • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, zgodnie z art. 1 ust 2 pkt 4 ustawy o izbach gospodarczych, organizuje i stwarza warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz mediacji, a także  może uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków, co realizuje m.in. poprzez prowadzenie Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Jedną z metod rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych jest dawanie przykładu przez przedsiębiorców cieszących się szacunkiem w środowisku gospodarczym. Przedsiębiorcy, którzy uznają mediację za korzystną dla siebie i będą ją wykorzystywali w rozwiązywaniu sporów, w dalszym etapie będą mogli być honorowani godłem "Biznes wybiera mediacje”.
Kolejne znane firmy z Pomorza podpisują Deklarację Mediacyjną.

Wspólnie tworzymy w środowisku gospodarczym, oparty na korzyściach dla przedsiębiorców, dobry zwyczaj kierowania sporów - najpierw do mediacji, zanim sprawa trafi do sądu oraz także i później w trakcie procesu.

 

Budujemy słuszne przekonanie, że firma stosująca mediację,  szczególnie przed procesem, jest firmą odpowiedzialną i etyczną w biznesie i jako taka zasługuje na utrzymywanie z nią relacji biznesowych, przed firmami, które takiej praktyki nie stosują.
Przekonanie to wynika m.in. z faktu, że mediacja przeprocesowa i w procesie niesie szereg korzyści dla przedsiębiorców, zarówno po stronie zaoszczędzenia kosztów, przyspieszenia rozwiązania sporu jak i korzyści wizerunkowych.
Przedsiębiorcy, którzy deklarują intencję stosowania mediacji składają Deklarację Mediacyjną (link do wzoru Deklaracji).

 

Projekt wspólnie tworzą Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza prowadząca w imieniu ośmiu organizacji Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zasady przyznawania godła ustali Kapituła składającą się z: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych, przedstawicieli biznesu.
Godłem tym będą honorowani przedsiębiorcy, którzy przez swoją praktykę i stosowanie mediacji oraz innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, będą dawać dobry przykład środowisku gospodarczemu w zakresie rozwiązywania sporów bez udziału sądu.

W imieniu współorganizatorów Programu „Biznes wybiera mediacje” – Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku – zapraszamy podpisania Deklaracji Mediacyjnej i stosowania mediacji.

 

Inicjatywa zmierza do promowania rozwiązywania sporów sądowych w sprawach gospodarczych, w pierwszej kolejności, w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów tj. mediacji, a dopiero później, jeśli nie nastąpi rozwiązanie sporu, w drodze postępowania sądowego.

 

Złożenie Deklaracji Mediacyjnej jest m.in. okazją do promowania swojej firmy jako firmy odpowiedzialnej i etycznej w biznesie. Nie jest to związane z jakąkolwiek odpłatnością. Deklaracja jest jedynie wyrażeniem intencji do działania i nie wiąże prawnie.

Ze strony przedsiębiorców:

1. Pan Sławomir Halbryt Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

2. Pan dr Zbigniew Canowiecki Prezydent Pracodawców Pomorza

3. Pan Wiesław Szajda Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

4. Pan Ireneusz Pawłowski Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Ze strony Uczelni:

1. Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, Prorektor, Szefowa Katedry Postępowania Cywilnego

2. Prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna, Kierownik Zakładu Praw Człowieka i Etyki Prawniczej

 

Ze strony wymiaru sprawiedliwości:

1. Prezes SO w Gdańsku SSO Rafał Terlecki

2. SSO Katarzyna Kazaniecka - Kapała, koordynator ds. mediacji SO Gdańsk

3. del. do SO Małgorzata Leśniewicz

4.  SSA Teresa Karczyńska - Szumilas

 

Mediatorzy

1. Magda Dittmer

2. Bartosz Poćwiardowski

 

Adwokaci

1. Pani adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak oraz

2. Pan adw. Marek Karczmarzyk, Wicedziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

 

Radcowie prawni

1. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku r. pr. Jerzy Mosek

2. r. pr. Andrzej Bodakowski - mediator z Centrum Mediacji przy OIRP w Gdańsku

 

Notariusze

Pani notariusz Edyta Pietrewicz, Dyrektor Ośrodka Mediacji przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

Deklaracja mediacyjna

Mając na względzie:

 

zasady prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, jakie stara się stosować moja Firma,
potrzebę i znaczenie szybkiego rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy moją Firmą a innym przedsiębiorcą, w sposób umożliwiający dalszą dobrą współpracę, zawarcie porozumienia możliwie dogodnego dla obu stron, zaoszczędzenie ewentualnych kosztów związanych z procesem sądowym -

 

Deklaruję co następuje:

 

  1. W przypadku zaistnienia sporu między moją Firmą, a innym przedsiębiorcą - zobowiązuję się, tam gdzie będzie to możliwe i zasadne,  do rozważenia możliwości zastosowania mediacji, przed lub zamiast postępowania sądowego;
  2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa procesowego – zobowiązuję się do rozważenia możliwości umocowania pełnomocnika mojej Firmy, w sposób wyraźnie obejmujący  jego udział w postępowaniu mediacyjnym;
  3. Celem realizacji powyższej deklaracji, rozważę, tam gdzie będzie to możliwe i zasadne, umieszczenie w umowach zawieranych przez naszą Firmę klauzuli mediacyjnej. Przykładowa treść klauzuli poniżej:

§ (…)

 

  • Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
  • Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez (wpisać nazwę ośrodka i/lub mediatora) stosownie do regulaminu tego ośrodka/mediatora, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
  • Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie do 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla (wpisać: powoda/pozwanego/inne).”

 

Baza firm wybierających mediację

Wydarzenia

Firma przyjazna mediacji - nowe rozwiązania - konferencja


23.04.2018 - Gdańsk

Konferencja "Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy - casus Stadionu Narodowego."

 

19.10.2018 - Gdańsk

Ta strona używa plików Cookies. Pliki ciasteczek wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej.
W dowolnym momencie, korzystając z ustawień przeglądarki, dostosować możesz poziom wykorzystania plików cookies przez przeglądarkę.